Korona-virus – hvordan forholder norske treningssenter seg?

Vi i Exceline forsøker i alle sammenhenger å bistå våre kunder med stort og smått.
Dagens situasjon vil helt klart klassifiseres som en større sak som berører stort sett alle deler av norsk næringsliv.

I dag har vi mottatt en rekke spørsmål fra våre kunder, og generelt anbefaler vi at alle benytter blant annet Virkes landingsside som omhandler situasjonen.
Denne oppdateres fortløpende og inneholder svært god informasjon på generelt nivå. Vi vil publisere flere oppdateringer ved bransjespesifikke endringer i situasjonen.

Legg spesielt merke til dette avsnittet vedr. medlemmenes rettigheter knyttet til Force Majeure, selv om dette ikke er inkludert i medlemmets kontrakt:

De nærmere rammene rundt force majeure og konsekvensene av force majeure kan være regulert i avtale mellom partene. I mangel av slik avtale reguleres situasjonen av bakgrunnsretten.

Korona-viruset og spredningen av dette vil i seg selv ikke utgjøre en force majeure-hendelse. Hvorvidt man står overfor en force majeure-hendelse, avhenger av hvilke virkninger den pågående situasjonen har på den kontrakten som er inngått.

Når offentlige myndigheter eksempelvis gir pålegg om å avlyse arrangementer av en viss størrelse, er både arrangør og kunde pliktig å innrette seg etter pålegget. Slike offentlige pålegg er derfor å anse som en hindring for gjennomføring av arrangementet og således en force majeure-situasjon som kan gi grunnlag for å avslutte kontrakten.  Vi anbefaler aller til enhver tid å følge med på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Som hovedregel vil det imidlertid neppe foreligge force majeure der en av kontraktspartene frivillig ønsker å avslutte kontrakten uten at dette har grunnlag i myndighetspålegg, eksempelvis fordi kunden er bekymret for smittefare eller har innført interne reise- og møterestriksjoner. Partene må i slike tilfeller forholde seg til de avbestillingsregler som kontrakten regulerer. 

Ved inngåelse av nye kontrakter, hvor utbruddet av koronaviruset og dets mulige konsekvenser er kjent, vil en force majeure regulering neppe frita fra ansvar. Dette betyr at partene i nye kontrakter særskilt må adressere dette.

Se også vår generelle info-sak om renhold og hygienetiltak ved fortsatt drift her.